Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (11 HAZİRAN 2018)


11 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI


GİRİŞ


Şirketimizin 2017 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.


 


Şirketimizin  2017 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 12 Mart 2018 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da yer almakta olup, 17 Mayıs 2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde,


www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlarla birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, “Genel Kurula Katılım Prosedürü” ve “Vekaletname” örneği de yer alacaktır.


 


GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ


 1. Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;

   

  Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

   

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

   

  Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

   

 2. Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

   


Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.


 


Esas sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak; genel kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli  bir  yerinde toplanır.


Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmedeki ilgili maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.


Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre; şirkete ait ilanlar SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret  Kanununun 35.maddesinde zikredilen gazete ile en az bir günlük gazetenin Türkiye  nüshasında 3 hafta öncesinden yapılır.


Mevzuat gereği şirketimizin yapması gereken tüm ilanlar ayrıca Web sitemizde de yayınlanır.


Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden (EGKS) elektronik ortamda da iştirak edebileceklerinden, gerekli duyurular Elektronik Genel Kurul Sistemin (EGKS)’nde de 3 hafta öncesinden yer almaya başlayacaktır.


 


Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.


Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.


 


Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.


 


Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.


  


Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.


 


ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ


 


Nama / Hamiline    Nominal Değer (TL)   Toplam Hisse Adedi    İmtiyaz Türü


     Hamiline                           1.-                        6.000.000.-                Yoktur.


 


 


 


 


GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


 1. Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

   

  Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

   

 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

   

  Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir.

   

 3. 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

   

  Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

   

 4. 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

   

  Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

   

 5. S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

   

  Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

   

 6. 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

   

  Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

   

   

   

   

   

 7. 2017 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

   

  Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 15.05.2018 tarihinde toplanarak 2017 mali yılında zarar edilmiş olması dolayısıyla, ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasının genel kurula tavsiye kararının genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması. 

   

 8. Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

   

  Gerekçe : SPK mevzuatı çerçevesinde şirketimiz bağış politikası kapsamında 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar konusunda genel kurulu bilgilendirmekte ve 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırı içinde genel kuruldan onay almaktadır..

   

 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

   

  Gerekçe : TTK ve SPK mevzuatları uyarınca Yönetim Kurulunca yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

   

 10. 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

   

  Gerekçe : 2018 ve izleyen yıllarda birikmiş zararların yapılacak olan karlarla telafi edilmesinden sonra, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve SPK’nın Seri:IV No:27 “Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliğ” emirleri çerçevesinde yapılacağı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

   

 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

   

  Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 3 .kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek olup olmadığı, varsa da elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlar hususunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

   

 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

             

  Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 2017 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

   

   

   

   

   

   

 13. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

   

  Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında ve TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri ve Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

   

 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

   

  Gerekçe : SPK’nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “ücret politikası” (Ek-3) hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

   

 15. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti ve karara bağlanması,

   


Gerekçe : TTK hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri,SPK mevzuatı  ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık veya yıllık bazda ödenecek ücret tespit edilecek ve genel kurulca karar bağlanacaktır.


 


 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

   

  Gerekçe : SPK’nun Seri:IV, No:56 tebliği gereğince, şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri aynı kişi olması durumunda , ilgili durumun genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizde de durum böyle olduğundan ilgili gerekçeleri ile genel kurula bilgi sunulacaktır. 

   

 2. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

   

  Gerekçe : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ancak Genel Kurul’un onayına bağlı bulunduğundan,  ilgili gündem maddesi ile genel kurulun onayına sunulmuştur.

   

 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

   

  Gerekçe : Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulacaktır.

   

   

   

 4. Temenniler ve Kapanış.

   

  Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.

   

   

  PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURLU (SPK)’NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM KURULUŞLARIN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

   

  Şirketimizin 11 Haziran 2018 tarihinde yukarıda açıklamalarıyla belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için; Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

   

  ŞİRKETİN İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ

   

  Şirketin Bağlı Ortaklığı Frigopak Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin geçmiş hesap döneminde ana şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Gelecek dönemde için de böyle bir değişiklik planlanmamaktadır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EK.1

   

  VEKALETNAME

   

  FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

   

   

  Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11 Haziran 2018 Pazartesi günü,

  saat 14.00 da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

  Sayın ...................................................... vekil tayin ediyorum.

   

   


 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

   


 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 3. Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

  Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

   


 1. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

   


 1. Tertip ve Serisi                                            :

 2. Numarası                                                      :

 3. Adet-Nominal Değeri                                  :

 4. Oyda imtiyazı olup olmadığı                      :

 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu                     :

   

  ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI   :

  İMZASI                                                                :

  ADRESİ                                                              :

   

   

   

   

   

   

  Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

   

   

  EK-2

  ÜCRET POLİTİKASI

  Şirkette ücretler günümüz ekonomik koşullarına uygun olması, aynı zamanda çalışanların performanslarını arttırmak amacıyla ve şirketin ekonomik dengelerini de göz önüne alarak devamlı olarak takip edilmektedir. Eşit işe eşit ücret esastır. Şirket Genel Müdürü (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı) onayı ile gerekli görülen dönemler itibariyle yıllık ücret artışları belirlenir ve ücretlere yansıtılır. Ücretlerin belirlenmesinde piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz ününde bulundurulur. Çalışanlarımıza, ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler de sağlanmaktadır.

  Şirketimizin imalatı mevsimlik olması sebebiyle de, üretimde genellikle mevsimlik işçi, çalıştırmaktadır. Bu işçilere ödenen ücretlerde devletin belirlediği asgari ücret uygulanmaktadır.

  Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl Şirket Genel Kurul’nda belirlenmektedir.

  Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi diğer personel de konum ve performanslarına bağlı olarak şirketin ücret politikası doğrultusunda aldıkları ücrete ve tüm çalışanlara sağlanan menfaatlere ek olarak iletişim ve araç temini gibi faydalardan da yararlandırılmaktadır. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI;


 


HAKAN AYVAZ


 


Adres                                     : 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi Işıklar-1 Apt.


  No.34 Kat:9 Daire:15     Kozyatağı – İSTANBUL


Telefon                                  : 0 216 463 0158 (Ev)


                                                 0 532 664 6827 (Gsm)


E-Mail                                    : hakan.ayvaz@derinkitap.com


Doğum Tarihi            : 09.Haziran.1969


Medeni Hali                           : Evli


Eğitim Bilgileri                       :


İstanbul Üniversitesi              1990-              Master Programı-Ekonomi


İstanbul Üniversitesi              1986-1990      İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü


Barbaros Hayrettin Lisesi      1983-1986      Lise


İş Tecrübesi                           :


Cesur Ambalaj San.ve Tic A.Ş.


Nisan 2008 – Kasım 2011


Finansman ve Dış Ticaret Koordinatörü


Şirketin tüm finansman operasyonlarının sorumluluğu ve Yönetim Kuruluna raporlanması, dış ticaret operasyonlarının yönetimi ve İcra Kurulu Üyeliği.


 


TURKLANDBANK A.Ş.


Mayıs 2005 – Kasım 2007


Pazarlama Direktörü – Bireysel Bankacılık


Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin tüm banka nezdinde koordinasyonu, şube pazarlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonu, ürün ve uygulama geliştirme, ALCO üyeliği.


 


DELTA Menkul Değerler A.Ş.


Temmuz 2004 – Ekim 2004


Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama


Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve şube koordinasyonu.


 


MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.


2001-2004      CFO


SPK ve IMKB’ye raporlamaların sunumu, tüm mali operasyonların yönetimi, tüm banka ilişkilerinin yönetimi, İcra Kurulu üyeliği.


 


KOÇBANK A.Ş.


1999-2001      Grup Yöneticisi-Kredi Pazarlama Tahsis


Bağlı olan şubelerin Ticari Bankacılık pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu, şube bütçelerinin takibi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve uygulaması, bağlı olan şubelerin kredi tahsis süreçlerinin yönetimi ve verilen limit kapsamında kredi tahsis yetkisi.


 


1997-1998      Bölüm Yöneticisi-Ticari Bankacılık


1996-1997      Müşteri Yetkilisi-Ticari Bankacılık


 


ATILIM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.


  1. Finansman Bölüm Yöneticisi

    

   ARÇELİK A.Ş. 

   1992-1994      MT – Finansman Uzmanı

   Askerlik Görevi                     : Tamamlandı (1994-1995)

   Referanslar                            :

   İbrahim S.Çolak          Karadeniz Holding                            

   Serra Akçaoğlu           Citibank Turkey – Ülke Başkanı

   R.Engin Akçakoca       KAB Danışmanlık


 


 


 


 


 


 


KADRİYE DEMİRCİ


 


KİŞİSEL BİLGİLER                                                        


Adı Soyadı                                                         : Kadriye Demirci


Doğum Yeri ve Tarihi                                    : Hafik 15.07.1962


Ev Adresi                                                           : Emniyetevleri Mh.Güvercin Sk.


                                                                      No.14/6   4.Levent/İstanbul


İş Adresi                                                       :Gülbağ Mah. Avni Dilligil Sk.


                                                                        Akün Apt. No.20/4


                                                                        M.Köy / İstanbul


 Tel (iş   )                                                            : 0212 288 54 20


(cep)                                                              :0533 240 20 38                      


Mail                                                                     : kadriyedemirci@kadriyedemirci.com


 


EĞİTİM


 


 • Gebze Lisesi

 • Marmara Üniversitesi  İktisat

   

  İŞ TECRÜBESİ


 • Akom  Kozmetik  San ve Tic A.Şti  Muhasebe Müdürü  1985-1989

 • Aspak Gıda San ve Tic A.Şti            Mali İşler  Müdürü  1989-2001

 • 2001 yılından bu yana  serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest çalışmaktayım.

   

  DİĞER

 • 2001 yılından bu yana mali müşavir olarak İstanbul  ve Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi ve kayyım olarak görev yapmaktayım.

   

  Denetim kayyımı olarak görev yaptığım şirketler

        Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San ve Tic A.Şti

        Dema Deri Mamulleri ve  Ayakkabı San ve Tic A.Şti

        Karaca Yapı San ve Tic A.Şti

        Halen kayyımlık görevimin devam ettiği  şirketler

        Epsilon Yayıncılık  Hiz. Tic ve San Ltd Şti

        Ertan Kasap ve Gıda ürünleri Tic ve San Ltd Şti

        Pazaristan Züccaciye Tekstil Turizm San ve Tic A.Şti

        Akman Tekstil A.Şti

        Sultan Aliminyum A.Şti

 • Teşvik danışmanlığı  yaptığım şirketler

  Viko Elektrik  A.Şti - ( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.) 

  Elimsan Elektrik A.Şti-( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)


Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır, Firgo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.